Clàudia Pons-Moll

Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 22
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.15
Hores de visita

Q1 Dc. 12:30 - 13:30 h

CV en català

Barcelona, 1975. Doctora en Filologia Catalana (2004) per la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral «Els contactes consonàntics en balear. Descripció i anàlisi», la qual va quedar finalista (amb menció honorífica) del Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a tesis doctorals (edició 2006). Les tasques d’investigació que ha dut a terme se centren en la fonologia, la morfofonologia, la variació lingüística i la lingüística teòrica, i les tasques de docència se centren en les mateixes disciplines, i també en l’ensenyament de la normativa del català, la redacció i l’anàlisi de textos escrits en català, i la producció de textos orals en català. Actualment, és professora agregada al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, després d’un període en què ha estat professora titular interina (2012-2015).

Ha estat becària FPI (1999FI 00478) al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, del qual també ha estat professora associada (2002-2006; 2011-2012). També ha exercit de professora associada al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (2004-2007). Durant el període 2001-2008, es va encarregar de la gestió del grup de recerca Grup d’Estudi de la Variació i de la xarxa temàtica La Variació lingüística. Dialectologia, sociolingüística i pragmàtica, coordinats per Joaquim Viaplana.

Durant el període 2008-2010, va ser beneficiària d’un contracte d’investigació Juan de la Cierva per dur a terme un projecte de recerca sobre la fonologia de les llengües romàniques, adscrit al projecte «Microvariació: trets sintàctics i morfofonològics» (MICINN-UAB; IP: Carme Picallo). Des del 1999, és membre del Grup d’Estudi de la Variació Dialectal, amb adscripció a diferents projectes de recerca (IP: Maria-Rosa Lloret), i del 2008 al 2011 també ha format part de diferents projectes coordinats des de la UAB.

Juntament amb Maria-Rosa Lloret, ha estat investigadora principal (IP2) del projecte Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística. És membre del Grup d’Estudi de la Variació (Generalitat de Catalunya; IP: Lluís Payrató) i col·laboradora externa del Centre de Lingüística Teòrica (UAB). Juntament amb Josefina Carrera, és la directora del projecte «Els sons del català», que té un vessant docent (GenCat-UB-UAB-UdL-URV; 2008MQD00189, IP: Joan Solà; 2010MQD00193, IP: Clàudia Pons-Moll) i un vessant de recerca. El projecte va ser premiat mitjançant el programa RecerCAIXA (RecerCaixa 2011; IP: Clàudia Pons-Moll) (http://www.ub.edu/sonscatala/). També és membre del grup d'innovació docent FONCAT.

Ha presentat els resultats de la seva recerca en diferents congressos de prestigi internacional (OCP, Manchester Phonology Meeting, NELS, ConSole, Going Romance, LSRL, GLOW Colloquium, Phonetics and Phonology in Iberia, North American Phonology Conference, Conference on Manner Alternations in Phonology, LabPhon, International Morphology Meeting, Decembrettes, Colloquium on Generative Grammar, Cuny Phonology Forum, etc.), i en revistes, llibres, sèries i actes de congressos, molts dels quals de caràcter internacional (Linguistic Inquiry, Phonology, Probus, Caplletra, Studies in Language, Catalan Journal of Linguistics, Acta Linguistica Hungarica, Romance Languages and Linguistic Theory, Prosodies. With Special Reference to Iberian Languages, Estudis Romànics, Catalan Review, Zeitschrift für Katalanistik, Symposia Philologica, Randa, Llengua & Literatura, Estudios Catalanes, Revista de Linguistica Occitana, Proceedings of ConSole X, Proceedings of NELS, etc.).

Ha publicat el llibre La teoria de l'optimitat. Una introducció aplicada al català de les Illes Balears. Juntament amb Maria-Rosa Lloret, s'ha encarregat de l'edició dels llibres Lingüística i gramàtiques, Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d'homenatge a Max W. Wheeler; juntament amb Maria-Rosa Lloret i Eva Bosch, de l'edició del llibre Clàssics d'ahir i d'avui en la gramàtica del català; juntament amb Josefina Carrera, del llibre Aplicacions de la fonètica; juntament amb Josefina Carrera i Jesús Bach, de l'edició del llibre L'ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències (Graó); juntament amb Josefina Carrera, Jesús Bach i Leia Jiménez, del llibre Eines per a l'aprenentatge del català com a L2 i LE (Graó), i ha col·laborat amb Joaquim Viaplana en l'edició d'un llibre monogràfic sobre textos del balear.

Ha col·laborat també en la correcció i la compleció de les parts de fonologia i de morfologia de la Gramàtica de la llengua catalana (IEC) (coordinada per [Joan Solà], Gemma Rigau i Manel Pérez Saldanya). Juntament amb Joan Mascaró, ha guanyat el Premi d’Investigació Cultural Francesc de Borja Moll (convocat per l’Institut Menorquí d’Estudis i l’Ajuntament de Ciutadella) pel projecte d’investigació «Estudi gramatical del català de Menorca».

Ha assistit a dues escoles d'estiu organitzades per la Linguistic Society of America (1999: University of Illinois at Urbana-Champaigne; 2005: Massachusetts Institute of Technology / Harvard University) i a l'escola d'estiu CreteLing (2019), i he fet una estada de recerca com a visiting scholar al Department of Linguistics at UMass, Amherst, durant el període gener-maig 2010, sota la supervisió de John J. McCarthy i amb un ajut José Castillejo (estades de mobilitat de joves doctors). També ha estat visting scholar a la Universitat de Freiburg (tardor dels anys 2007-2013), a la University College London (primavera 2014), a la University of Washington in Saint Louis (tardor 2016) i a la Universidad de Buenos Aires (febrer del 2019), on ha impartit, respectivament, classes sobre teoria de l'optimitat, representacions subjacents, estructura sil·làbica i sonicitat, i sobre models fonològics basats en restriccions aplicats a les llengües romàniques.

Ha estat membre D del GLOW (2014-2018) i és membre de la junta editorial de la revista Isogloss. Open Journal of Romance Linguistics. Ha col·laborat com a revisora externa per a les revistes Phonology, Probus, Natural Language and Linguistic Theory, Glossa, Journal of Portuguese Linguistics, Language Sciences, Linguistics, Els Marges, Catalan Journal of Linguistics, Poznan Studies in Contemporary Linguistics, Borealis - An International Journal of Hispanic Linguistics, entre d'altres, i per a diferents volums monogràfics (per ex. Romance Phonetics and Phonology, De Gruyter), i és revisora ordinària per als congressos OCP, AMP, GLOW i Going Romance.

Ha col·laborat com a correctora al Grup 62 (període 1997-2005), per a la qual va corregir més d'un centenar de llibres, i ha impartit classes de català en diferents institucions (Nivell K a l’Associació de Mestres Rosa Sensat i nivells C i D als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, períodes 2004-2008; 2010-2012).

Actualment, és investigadora principal (IP1) del projecte La fonología nativa y no nativa: análisis y creación de recursos digitales (FONONARED), juntament amb Maria-Rosa Lloret, i és beneficiària d'una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2021 pel projecte d'investigació La adaptación fonológica y flexiva de préstamos en catalán y en español. Creación de un corpus digital y análisis mediante modelos basados en restricciones. 

 

**************************

PUBLICACIONS RECENTS (2011-actualitat): https://ub.academia.edu/ClàudiaPonsMoll

**************************

CV in English

Tenured assistant professor in the Department of Catalan Philology and General Linguistics of the Universitat de Barcelona. PhD in Catalan Philology (2004) with the dissertation "Consonantal Contacts in Balearic Catalan. Description and Analysis", finalist with special mention of the award Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona to doctoral dissertations (2006 edition, with 88 candidates). My research and teaching areas are phonology, morphology, linguistic theory, and linguistic variation.

I was benefited with a PhD grant from the Generalitat de Catalunya (1999FI 00478) during the period 1999-2002. I have been adjunct professor in the Departament de Filologia Catalana of the Universitat de Barcelona (2003-2006; 2011-2012) and in the Departament de Filologia Catalana of the Universitat Autònoma de Barcelona (2004-2007). During the period 2008-2010, I was benefited with a Juan de la Cierva research contract (MICINN-UAB) to carry out a project on the phonology of Romance languages, ascribed to the coordinated project "Microvariation: syntactic and morphophonological features" (MICINN-UAB; PI: Carme Picallo). 

Along with Josefina Carrera-Sabaté, I am the director of the interuniversitary teaching/research project The sounds of Catalan (UB-UAB-UdL-URV-UiB-UPF), with funding from the Generalitat de Catalunya (2008MQD-00189; PI: Joan Solà; 2010MQD-00193, PI: Claudia Pons-Moll), the Universitat de Barcelona, the Institut Ramon Llull, the Casa de les Llengües. The project was also awarded by the RecerCaixa program (RecerCaixa 2011, PI: Claudia Pons-Moll). Website: http://www.ub.edu/sonscatala/en.

I have presented the results of my research in several international conferences (Manchester Phonology Meeting, GLOW, NELS, OCP, Going Romance, LSRL, Phonetics and Phonology in Iberia, ConSole, North American Phonology Conference, LabPhon, International Morphology Meeting, Decembrettes, Colloquium on Generative Grammar, Cuny Phonology Forum, etc.), international journals, books and specialized volumes (Linguistic Inquiry, Probus, Phonology, Catalan Journal of Linguistics, Acta Linguistica Hungarica, Romance languages and linguistic theory 2002 (Benjamins, 2004), Prosodies (De Gruyter Mouton, 2005), Romance languages and linguistic theory 2009 (Benjamins, 2011), Romance languages and linguistic theory 2010 (Benjamins, 2012), The Dialect Laboratory. Dialects as a testing ground for theories of language change (SLC, Benjamins, 2012), Romance phonetics and phonology (OUP, in press), Proceedings of NELS-40, 2013; Proceedings of ConSOLE X, 2002, and in Romance journals, such as Caplletra, Estudis Romànics, Catalan Review, Zetischrift fur Katalanistik, Symposia Philologica, Randa, Llengua & Literatura, Estudios Catalanes, Revista de Linguistica Occitana, etc.

I have attended two linguistic summer institutes organized by the Linguistic Society of America (1999: University of Illinois at Urbana-Champaign; 2005: Massachusetts Institute of Technology / Harvard University), and I have been visiting scholar at the Department of Linguistics at UMass during the period January-May 2010 (stay sponsored by John J. McCarthy and funded by a José Castillejo grant; ref. JC2009-00277). I have also been visting scholar at Freiburg University (2007-2013), at the University College London (Spring 2014), and at the University of Washington in Saint Louis (Fall 2016), where I taught, respectively, lectures on Optimality Theory, underlying representations, and syllable structure and sonority. 

I have published the book La teoria de l'optimitat. Una introduccio aplicada al catala de les Illes Balears (PAM, 2007). I have edited, along with Maria-Rosa Lloret, various specialized books (including Lingüística i gramàtiques, Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d'homenatge a Max W. Wheeler, and Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del catala). Along with Josefina Carrera-Sabaté, I have edited the book Aplicacions de la fonètica. With Joan Mascaró, I won the Premi d'Investigació Cultural Francesc de Borja Moll (Institut Menorqui d'Estudis; Ajuntament de Ciutadella) for the project "Grammatical Study of Minorcan Catalan", which is in process of elaboration. During the period March-December 2012, I collaborated in the proof-reading and the completion of the phonology and the morphology chapters of the Gramàtica de la llengua catalana (IEC) (PI: [Joan Solà], Gemma Rigau, Manuel Pérez-Saldanya).

Along with Maria-Rosa Lloret, I have been principal investigator of the project “Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística (FFI2016-76245-C3-3-P). I am also member of the Grup d'Estudi de la Variació (UB, PI: Lluís Payrató), and external collaborator of the Center for Theoretical Linguistics (UAB) (http://filcat.uab.cat/clt). I have been member D of GLOW.

Currently, I am principal investigator (IP1) of the project La fonología nativa y no nativa: análisis y creación de recursos digitales (FONONARED), along with Maria-Rosa Lloret.

I am also principal investigator of the project La adaptación fonológica y flexiva de préstamos en catalán y en español. Creación de un corpus digital y análisis mediante modelos basados en restricciones (Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2021). 

***************************

LATEST PUBLICATIONS: https://ub.academia.edu/ClàudiaPonsMoll

***************************

Publicacions

Grups de Recerca

Projectes de Recerca