Postgrau, màsters i doctorat (Estudis de Filologia Catalana)

Els estudis de postgrau en què participen els Estudis de Filologia Catalana ofereixen un ventall ric de possibilitats per a l'alumnat: l'aprofundiment dels estudis de grau i la iniciació a la recerca amb un màster interuniversitari UB-UAB d'estudis avançats en llengua i literatura; dos màsters de caire professionalitzador amb aplicacions diverses: ensenyament de català per a adults, comunicació social, cultural i científica; i un postgrau que se centra en dos camps rellevants de l'aplicació professional de la filologia: l'assessorament lingüístic i el món editorial.

 

| Màsters |
| Postgrau |
| Doctorat |

 

 


Màsters
 

Màster oficial interuniversitari d'estudis avançats en llengua i literatura catalanes
És un màster interuniversitari UB-UAB, organitzat pels departaments de filologia catalana de les dues universitats (coordinat per la UAB). Pretén proporcionar una formació específica en estudis de llengua i/o literatura catalanes organitzats en dues especialitats (lingüística catalana: aspectes gramaticals, sincrònics, diacrònics i d'ús; literatura catalana: en totes les seves èpoques, incloent-hi l'estudi de l'edició de textos i de les grans escoles crítiques). Podeu consultar els millors treballs de finals de màster al Dipòsit Digital de la UB. Coordinador del màster: prof. Joan Santanach.

 

Màster oficial en comunicació especialitzada

El màster de Comunicació Especialitzada permet que graduats i llicenciats de disciplines diferents adquireixin una sèrie de coneixements i habilitats relacionats amb la comunicació social, cultural i científica. Es tracta d'especialitats de l'àmbit de la comunicació que en els darrers anys s'enfoquen des de perspectives, tècniques i teories noves, molt vinculades a les demandes i les necessitats de la societat actual. Aquest màster neix, doncs, de la lingüística i s'orienta cap a la comunicació general. Està obert, per tant, a tots els camps de la ciència relacionats amb el coneixement i la comunicació. Així, s'ofereix no només a lingüistes especialitzats en camps d'estudi específics, sinó també a científics i professionals experts en comunicació no lingüística, des de la bioètica fins a l'advocacia. Coordinador del màster: prof. Francesc Bernat.

 

Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes
Té com a objectiu facilitar a l'alumnat l'adquisició dels coneixements i el desenvolupament de les capacitats necessàries per ser bons professors de llengua catalana per a adults i alhora transmetre i ensenyar una llengua creativa, dinàmica, útil en totes les situacions de la vida. Coordinadora del màster: prof. Glòria Bordons.

 

Màster de Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Llengua i Literatura Catalana / Castellana

És un màster d'orientació professionalitzadora que té com a objectiu una formació inicial basada en l'adquisició de les competències necessàries per exercir la docència, tant en centres públics com en centres privats, d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. A partir del curs 2021-2022, els graduats en Filologia Catalana tindran accés preferencial al Màster de Formació de Professorat de Llengua i Literatura Catalana / Castellana per davant dels graduats en altres graus. Coordinadora de l'especialitat: prof. Glòria Bordons.

 


 

Postgrau

Postgrau en assessorament lingüístic (en català) i serveis editorials (ALSE)
Imparteix formació per a l’assessorament lingüístic: criteris, materials, terminologia tècniques específiques de la llengua oral i de l’escrita, intervencions segons el tipus de text… I també formació destinada als serveis editorials: relació autor-editor, procés d’edició, comercialització dels productes… Coordinador del postgrau: prof. Eulàlia Salvat.

 


 

Doctorat

Doctorat en estudis avançats en lingüística i literatura catalanes (programa Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals)

Doctorat en lèxic, comunicació lingüística i cognició (programa Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals)

 

Programes de doctorat anteriors

Estudis avançats en llengua i literatura catalanes

Lèxic i comunicació lingüística

Literatura catalana: propostes teòriques i pràctica, del segle XIII al XX (2005-2007)

Literatura catalana: propostes teòriques i pràctica, del segle XIII al XX (2c curs bienni 2004-2006)

Llenguatge i variació (2005-2007)

Llenguatge i variació (2n curs bienni 2004-2006)