Llegat Molas

El Llegat Joaquim Molas és un fons bibliogràfic que consta de 125 tesis doctorals i de 107 tesis de llicenciatura, dipositades al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Aquestes tesis, que tenen com a tema preferent la literatura catalana, han estat en gran part o bé dirigides pel Dr. Joaquim Molas o bé judicades per ell com a membre del tribunal que les qualificà, i foren presentades a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona, de les quals Molas ha estat professor, així com en altres universitats catalanes i europees, des de finals dels anys seixanta fins a començaments del segle XXI.

Cal tenir en compte que bona part d’aquests treballs ha seguit curs de publicació sota una forma o altra (llibres, edicions, capítols de llibre i articles en revista, etc.) i ha contribuït, d'aquesta manera, a engruixir el camp de la historiografia i dels estudis literaris catalans, tot sedimentant així la tradició literària en aquesta llengua. Si, tot amb tot, és el cas que alguna d’aquestes tesis ha d’ésser consultada, el sol•licitant ha d’adreçar-se a la Secretaria del Departament de Filologia Catalana; tanmateix, tots aquests materials només podran ser objecte de consulta i, en cap cas, no se'n permetrà la reproducció total ni parcial.

Accés al catàleg del llegat.