La ambigüedad en la interfaz gramática-pragmática: factores estructurales y pragmáticos

Investigador principal
Jordi Fortuny Andreu
Codi de referència
PID2019-104453GA-I00

Josep Ribera (Universitat de València)

Any d'inici
Any de finalització