Millora de la competència comunicativa (lingüística i cultural) del futur mestre

Investigador principal
Glòria Bordons
Codi de referència
ARMIF 00017

Rosa Brion, Sílvia Burset, Jèssica Espítia, Natàlia Fullana, Vicenta Gonzàlez, Inés Pascual, Joan Tomàs Pujolà, Imma Roman, Lídia Usó.

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte “Millora de la competència comunicativa (lingüística i cultural) dels futurs mestres” vol conèixer la realitat del punt de partida lingüístic i cultural de l’alumnat de la nova doble titulació de mestre d’Educació Infantil i Primària i perfilar amb elements objectius i precisos les competències comunicatives que la societat demana actualment als mestres en exercici. Parteix de l’experiència en projectes d’innovació docent de gran part dels seus membres i es proposa el disseny de proves objectives per mesurar la competència lingüística i cultural dels futurs mestres (en la doble titulació) en català, castellà i anglès tant a l’inici com al final dels seus estudis. Paral·lelament s’analitzaran els curricula d’Infantil i Primària i es crearan uns qüestionaris destinats als mestres en exercici a fi de determinar els tipus de textos, contextos, registres i habilitats específiques per a cadascuna de les llengües. Finalment es dissenyaran activitats didàctiques que puguin millorar la competència comunicativa (lingüística, cultural i també digital) del futur mestre tant en les assignatures de llengua de la doble titulació com en d’altres de didàctica de la llengua o d’educació visual i plàstica que es desenvolupen en el segon curs de la carrera. Aquestes activitats, així com les respectives rúbriques i les recomanacions i bones pràctiques que es derivin del projecte es penjaran en un repositori virtual, consultable tant per part de tot el professorat de la Facultat a què pertany l’equip sol·licitant com pel professorat d’altres universitats o persones que hi puguin estar interessades.