Millora de la competència comunicativa (lingüística i cultural) del futur mestre

Investigador principal: 
Glòria Bordons
Codi de Referència: 
ARMIF 00017

Rosa Brion, Sílvia Burset, Jèssica Espítia, Natàlia Fullana, Vicenta Gonzàlez, Inés Pascual, Joan Tomàs Pujolà, Imma Roman, Lídia Usó.

Any d'inici: 
dijous, 24 juliol, 2014
Any de finalització: 
dissabte, 30 juliol, 2016

El projecte “Millora de la competència comunicativa (lingüística i cultural) dels futurs mestres” vol conèixer la realitat del punt de partida lingüístic i cultural de l’alumnat de la nova doble titulació de mestre d’Educació Infantil i Primària i perfilar amb elements objectius i precisos les competències comunicatives que la societat demana actualment als mestres en exercici. Parteix de l’experiència en projectes d’innovació docent de gran part dels seus membres i es proposa el disseny de proves objectives per mesurar la competència lingüística i cultural dels futurs mestres (en la doble titulació) en català, castellà i anglès tant a l’inici com al final dels seus estudis. Paral·lelament s’analitzaran els curricula d’Infantil i Primària i es crearan uns qüestionaris destinats als mestres en exercici a fi de determinar els tipus de textos, contextos, registres i habilitats específiques per a cadascuna de les llengües. Finalment es dissenyaran activitats didàctiques que puguin millorar la competència comunicativa (lingüística, cultural i també digital) del futur mestre tant en les assignatures de llengua de la doble titulació com en d’altres de didàctica de la llengua o d’educació visual i plàstica que es desenvolupen en el segon curs de la carrera. Aquestes activitats, així com les respectives rúbriques i les recomanacions i bones pràctiques que es derivin del projecte es penjaran en un repositori virtual, consultable tant per part de tot el professorat de la Facultat a què pertany l’equip sol·licitant com pel professorat d’altres universitats o persones que hi puguin estar interessades.