Lexdialgram. Portal de lèxics i gramàtiques dialectals del català del segle XIX

Investigador principal
Maria Pilar Perea
Codi de referència
FFI2010-18940 (subprograma FILO)

Germà Colón (Universität Bäsel); Lluís Gimeno (Universitat Jaume I); Antonio Ruiz-Tinoco (Sophia University, Japan); Beatrice Schmid (Universität Bäsel); Manuel Sifre Gómez (Universitat Jaume I); Hiroto Ueda (Universidad de Tokyo); Eveline Wandl-Vogt (Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika).

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte LEXDIALGRAM es proposa de crear un portal a internet que incorpori les obres lexicogràfiques i gramaticals en llengua catalana de caràcter dialectal que es van redactar durant el segle XIX amb l'objectiu de difondre-les i fer-les consultables. Aquest objectiu general es desglossa en altres objectius parcials:
 
1) la digitalizació dels materials lexicogràfics i gramaticals;
2) l'elaboració d'una eina informàtica per introduir les dades lèxiques i gramaticals en els camps corresponents de les bases de dades;
3) la cartografia automàtica dels resultats;
4) l'anàlisi lèxica i gramatical, de caràcter sincrònic, diacrònic o comparatiu, dels diversos materials;
5) l'estudi d'aspectes sociolingüístics i normatius;
6) el desenvolupament d'estudis derivats del contacte de llengües.
 
L'ús de les tecnologies informàtiques tant per al tractament com per a la difusió de les dades facilita l'accés als materials a partir de l'aplicació de criteris de consulta simples i complexos. Els resultats que s'obtenen de l'explotació de les dades lèxiques i gramaticals pretenen aportar una informació més extensa sobre l'estat de les varietats dialectals del català en un període cronològic poc estudiat. La consulta d'aquestes fonts de documentació contribuirà a un coneixement més aprofundit de la variació lingüística en un moment en el qual els estudis dialectals pròpiament dits eren inexistents.