La poesía francesa en las cortes de la Corona de Aragón (s. XIV-XV): recepción y circulación

Investigador principal
Anna Alberni Jordà
Codi de referència
FFI-2014-54844-P

Stefano Maria Cingolani, Claudio Lagomarsini, Maria Sofia Lannutti, David Maniega, Yolanda Plumley, Simone Ventura.

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte es proposa catalogar, editar i analitzar la poesia francesa que es llegia i s’escrivia a Catalunya durant els segles XIV i XV, examinant una parcel·la de la literatura en langue d’oil important per a l’evolució de la poesia catalana i hispànica medieval. La presència i la influència de la literatura francesa a Catalunya ha estat ben descrita per la crítica del segle passat, però aquest coneixement no s’ha revisat ni posat al dia mitjançant els instruments que la filologia més recent i les noves tecnologies posen al nostre abast. El projecte es concreta en tres línies de recerca:

1. Catalogació de les formes mètriques d’influència francesa en la poesia catalana dels segles XIV-XV.

2. Edició de diversos textos francesos copiats a Catalunya encara inèdits o assequibles en edicions que demanen una actualització de la metodologia crítica i editorial: Roman de Cardenois, Oton de Granson i altres poetes francesos del cançoner Vega-Aguiló.

3. Elaboració d’una base de dades arxivístiques procedents dels registres de la cancelleria de l’ACA útil per a l’anàlisi de les relacions entre poetes, mecenes, músics i públic de la poesia a la Corona d’Aragó (Diplomatari DB).