Cohesió i argumentació en gèneres conversacionals (COHARGUMENT)

Investigador principal
Núria Alturo Monné
Codi de referència
FFI2011-25236
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte COHARGUMENT estudia els mecanismes principals de cohesió en la construcció cooperativa del discurs argumentatiu dialògic, tant en contextos formals (debats parlamentaris i mediàtics) com informals (converses quotidianes informals).