Perfil de graduat en filologia catalana

Els estudis de Filologia Catalana de la UB es proposen de formar graduats:

  • Que sàpiguen comunicar oralment i per escrit el que coneixen, que plantegin el discurs d’acord amb uns objectius precisos, que adoptin el to i el registre adequats als receptors als quals s’adrecen, que sàpiguen estructurar la informació i que desenvolupin el gust per l’estil en l’ús de la llengua.
     
  • Que tinguin recursos per informar-se del que desconeixen i per aprofundir el que no dominen, que coneguin les fonts d’informació, tinguin l’hàbit de freqüentar-les i sàpiguen valorar-ne l’interès.
     
  • Que hagin adquirit l’autoexigència i la pràctica en la lectura precisa, analítica i contextualitzada dels textos.