Introducción a la pragmática

Autor
Lluís Payrató
Membres autors
Any
2018
Lloc
Madrid
Pàgines
222
Editorial
Editorial Síntesis
ISBN
978-84-9171-205-3

Aquest llibre proposa una introducció a la pragmàtica entesa com la disciplina lingüística que estudia l'ús del llenguatge, és a dir, la seva utilització en contextos comunicatius per part dels parlants i oients. La producció i interpretació de missatges lingüístics és possible gràcies als mecanismes i les estructures de la llengua, però també gràcies a les convencions socials i als processos cognitius en què participa el codi verbal. En aquesta obra la pragmàtica es presenta en relació amb les altres disciplines lingüístiques (gramàtica, semàntica, sociolingüística, anàlisi del discurs) i es descriu amb les seves àrees principals (actes de parla, dixi, inferències, cortesia...) i amb les seves orientacions, tant teòriques com aplicades, que van des de la pragmaestilística (o pragmàtica de la variació funcional) fins a la pragmàtica contrastiva i intercultural.

Índex.