Poció (Poesia i Educació)

Investigador principal: 
Glòria Bordons

Daniela Cavalli, Bibiana Crespo, Eva Figueras, Estel Marín, Anna M. Moreno, Mar Redondo. Col·laboradors estrangers:  Marc Audí –Université Michel Montaigne, Bordeaux–, Carlota Caulfield –Mills College Berkeley–, Carles Méndez i Hortensia Mínguez – Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de Mèxic; col·laboradors d’universitats dels PPCC: Antoni Artigues –UIB– i Alexandre Bataller–Universitat de València; altres col·laboradors d’universitats: Pere Freixa  –UPF– i Margarida Prats –UB; altres col·laboradors doctorands: Montse Chanivet, Jordi Clopés, Jordi Gonzàlez, Júlia Ferrer, Anna Perearnau i Lourdes Piñeiro.

El projecte per als propers tres anys girarà al voltant de dos grans eixos, que representen l’evolució dels projectes desenvolupats durant els darrers anys, especialment el dedicat a la poesia experimental catalana [FFI2010-18880 - subprograma FILO], el que estudia el Llibre-Art, realitzat en coordinació amb Mèxic [CAEC-UACJ-65. Registro interno UACJ. Sistema RUPI nº 6927-9], i el que se centra en el treball de la poesia a les aules [2009 SGR 00286]. Els dos eixos són els següents:

1)            L’aprofundiment en el coneixement de la poesia experimental catalana entre 1959 i 2004, en la línia que el grup ha desenvolupat els darrers tres anys. Aquest coneixement de la poesia experimental comporta l’estudi de diferents aspectes:

a.            la història pròpiament dita del fenomen a partir de les produccions experimentals dels poetes, els esdeveniments que s’organitzen i les revistes que en parlen;

b.            les relacions entre tot allò que s’esdevé a Catalunya amb el que es produeix a la resta de la península ibèrica, Europa o el continent americà; i

c.            les característiques del que anomenem poesia experimental, els lligams amb altres formes de literatura, amb la música i amb la plàstica i la constitució de gèneres totalment híbrids, posant especial èmfasi en els anomenats Llibres Art, en la manera com es construeixen, en els canvis produïts en el rol del lector-espectador, així com en la influència de l’evolució tecnològica en les noves formes experimentals.

2)            La creació de coneixement al voltant de com es reben avui aquests productes experimentals, especialment en el camp educatiu. Això es podrà fer a partir de la creació i el desenvolupament de dispositius didàctics que permetin una major participació de l’estudiant en la interpretació i creació de poesia i de llibres art, i en la reflexió sobre unes formes artístiques que van ser pensades per qüestionar la societat. Els aspectes que s’abordaran des d’aquest angle seran:

a.            els mecanismes de lectura que s’apliquen per donar sentit als productes (poemes sonors, poemes visuals, poemes escènics o performàtics, llibres art, llibres àlbum, etc.) així com les emocions que el procés d’implicació personal desperta en els receptors;

b.            les relacions que provoquen les diferents formes experimentals, no només entre textos i imatges, sinó també amb els espais i el temps;

c.            el pes que la creació té en el coneixement i la reflexió sobre el fenomen; i

d.            les formes d’interacció que poden propiciar un millor coneixement i una reflexió sobre el tema.