Jesús Bach-Marquès

Becari de 3r cicle
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.12, Secció de lingüística catalana.
Hores de Visita: 

Q1 Dm 11.30 h-12.30 h

Q2 Dm 11.30 h-12.30 h

 

Formació

 • Grau en Llengües i Literatures Modernes (català i anglès). Universitat de Barcelona, 26 de juliol de 2015.

 • Curs d’especialització de postgrau en correcció de català. Universitat Internacional Menéndez Pelayo, 15 de febrer de 2016.

 • Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, especialitat d’anglès. Universitat de Barcelona, 20 de juliol de 2016.

 • Curs Superior Universitari en Comunicació i Avaluació de la Ciència. Universitat de Barcelona, 20 de desembre de 2017.

 • Doctorat en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals (en curs). “Variació fònica del català com a L2: segments i suprasegments en el català parlat per anglòfons”. 
  Beca FI per a la contractació de personal investigador novell; expedient 2017 FI_B 01049. Generalitat de Catalunya, 7 de febrer de 2017. 

  Resta del CV consultable a Academia.edu o al web personal.
   

Grups de recerca

Projectes de recerca

Publicacions

 • Amstrong, M. (2016). “L’entonació en l’adquisició de segones llengües”. Trad. de Jesús Bach. A: Carrera-Sabaté, J.; Pons-Moll, C.; Bach, J. (eds.) (2016). Ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. 122p. Anàlisis i Estudis. Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-9980-756-0.
 • Carrera-Sabaté, J.; Pons-Moll, C.; Bach, J. (eds.) (2016). Ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona: Graó. 122p. Anàlisis i Estudis, 1. ISBN: 978-84-9980-756-0.
 • Bach, J. i Khouja, M. (2017). “Gramàtica i altres disciplines: aplicacions en l’ensenyament.” Núvol [en línia]. http://www.nuvol.com/noticies/gramatica-i-altres-disciplines-aplicacions... [Consulta: 21 de febrer de 2017]
 • Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marquès, J.; Pons-Moll, C.; Mir, M.: Jiménez, L.; Roseano, P.; Gaillard, P.; Magnen, C.; Julià-Muné, J.; Creus, I.; Sala, M. (2017) “Entramados segmentales y suprasegmentales para mejorar la pronunciación del catalán por parte de anglófonos.” A: Marrero, V.; Estebas, E. (coords.) (2017). Tendencias actuales en fonética experimental. ISBN: 978-84-697-7855-5. (en premsa)
 • Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Jesús Bach-Marquès, Leia Jiménez Torres (eds.) (2019), Eines per a l'aprenentatge del català com a L2 i LE. Barcelona: Graó. Anàlisis i Estudis, 2. ISBN: 978-84-9980-936-6.

Congressos i jornades

 • Membre del comitè organitzador de la I Jornada-taller sobre l’ensenyament de la pronunciació. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona, 18 de desembre de 2015. http://pronunciacioub.weebly.com/anteriors.html
 • Assistent a les III Jornades GrOC: L’ensenyament de la gramàtica en contextos multilingües. Barcelona, 4 i 5 de febrer de 2016. http://www.groc.info/activitats/jornades
 • Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marquès, J. i Mir, M. “La pronúncia del català en una experiència d’aprenentatge i servei i de tutories entre iguals”. Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia, Girona, 8 de juliol de 2016. http://fiet2016.fietcat.com/raco-1-experiencies/
 • Assistent al congrés Beyond Language Learning. Barcelona, 29 i 30 de setembre de 2016. http://www.ub.edu/beyondlanguage/
 • Assistent a la jornada La literatura catalana al tombant del segle XXI. Barcelona, 18 de novembre de 2016. http://www.ub.edu/ice/jornades/literatura
 • Assistent i ajudant del comitè organitzador (en qualitat de becari de la UB) de les IV Jornades GrOC: Relacions entre gramàtica i altres disciplines. Aplicacions en l’ensenyament. Barcelona, 19 i 20 de gener de 2017. http://www.groc.info/activitats/jornades
 • Assistent a les IV Jornades  Literatura, Territori i Educació: “Paisatges de la Memòria”. Arenys de Munt, 28-30 d’abril de 2017.
 • Bach-Marquès, J. “La implantació de la normativa fabriana al Consell General d’Andorra.” III Congrés Internacional d’Història dels Pirineus. Andorra la Vella, 16-18 de juny de 2017. http://www.3rcongresdhistoriadelspirineus.ad/ca/
 • Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marquès, J. i Mir, M. “Dum loquor hora fugit: aprendizaje autónomo y autorregulado de la pronunciación del catalán a través de las Guies de pronunciació del català.” Subsidia: Herramientas y recursos para las ciencias del habla, Màlaga, 21-23 de juny de 2017. http://www.subsidiamalaga2017.com/EN_programme.pdf
 • Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marquès, J.; Jiménez, L.; Mir, M. del Mar; Pons-Moll, C. i Roseano, P. “Entonació i aprenentatge de segones llengües: anglòfons que aprenen català.” 9è workshop sobre la prosòdia del català. Barcelona, 4 de juliol de 2017. http://stel.ub.edu/labfon/amper/cat_tobi_2017/programa.html
 • Bach-Marquès, J.; Carrera-Sabaté, J.; Roseano, P i Fernández-Planas, A. M. “Hi ha correlació entre entonació i qualitat de les vocals del català?” 9è workshop sobre la prosòdia del català. Barcelona, 4 de juliol de 2017.
 • Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marquès, J.; Pons-Moll, C.; Mir, M.: Jiménez, L.; Roseano, P.; Gaillard, P.; Magnen, C.; Julià-Muné, J.; Creus, I.; Sala, M. “Entramados segmentales y suprasegmentales para mejorar la pronunciación del catalán por parte de anglófonos.” VII Congreso Internacional de Fonética Experimental. Madrid, 22-24 de novembre de 2017. https://7cife.weebly.com/
 • Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marquès, J.; Pons-Moll, C.; Mir, M. i Jiménez, L. “Suprasegments al servei dels segments en la millora de la pronunciació del català per part d'anglòfons”. II Jornades sobre l’ensenyament de la pronunciació del català: experiències i eines per a l’ensenyament del català com a L2 o LE. Barcelona, 15 de desembre de 2017. http://pronunciacioub.weebly.com/
 • Membre del comitè organitzador de les II Jornades sobre l’ensenyament de la pronunciació del català: experiències i eines per a l’ensenyament del català com a L2 o LE. Barcelona, 15 de desembre de 2017. http://pronunciacioub.weebly.com/
 • Bach-Marquès, J. Classe magistral a l’assignatura CATALAN 321 - Catalan Culture. “The Pyrenees: Art, Language and Literature.” Amherst, 11 d’abril de 2018.
 • Bach-Marquès, J. “-He vist una baieta. -Una baieta? O una velleta? Learning Catalan pronunciation through the Verbo-tonal Method and by using the site GPC.” Comunicació presentada al 2nd Annual  Spanish & Portuguese Graduate Symposium. Amherst, 14 d’abril de 2018.
 • Assistent a les IV Jornades de Llengua i Literatura: la llengua oral. Barcelona, 19 i 20 d’octubre de 2018.
 • Bach-Marquès, J. “Andorra, el català i Pompeu Fabra: l’ortografia a les actes del Consell General”. Comunicació presentada a la Jornada Fabra, a la Universitat i de la Universitat. Barcelona, 9 de novembre de 2018.
 • Assistent a la Jornada Verbotonal: pensamiento, movimiento y lenguaje. Saragossa, 17 de novembre de 2018.
 • Membre del comitè organitzador del congrés Phonological Variation and its Interfaces. Barcelona, 22-23 de novembre de 2018. https://phonologicalvariation.weebly.com/
 • Assistent a la jornada El reto de escuchar por los dos oídos. Saragossa, 30 de març de 2019.
 • Bach-Marquès, J.; Carrera-Sabaté, J. “Gestures and prosody to enhance the pronunciation of Catalan vowels by English native speakers learning Catalan”. Pòster presentat a l’Embodied Speech Workshop. París, 8 i  9 d’abril de 2019.

Publicacions

Grups de Recerca